Noble Quran » Svenska

1- Sorah Al-Fatihah ( The Opening )2- Sorah Al-Baqarah ( The Cow )
3- Sorah Al-Imran ( The Famiy of Imran )4- Sorah An-Nisa ( The Women )
5- Sorah Al-Maidah ( The Table spread with Food )6- Sorah Al-An'am ( The Cattle )
7- Sorah Al-A'raf (The Heights )8- Sorah Al-Anfal ( The Spoils of War )
9- Sorah At-Taubah ( The Repentance )10- Sorah Yunus ( Jonah )
11- Sorah Hud12- Sorah Yusuf (Joseph )
13- Sorah Ar-Ra'd ( The Thunder )14- Sorah Ibrahim ( Abraham )
15- Sorah Al-Hijr ( The Rocky Tract )16- Sorah An-Nahl ( The Bees )
17- Sorah Al-Isra ( The Night Journey )18- Sorah Al-Kahf ( The Cave )
19- Sorah Maryam ( Mary )20- Sorah Taha
21- Sorah Al-Anbiya ( The Prophets )22- Sorah Al-Hajj ( The Pilgrimage )
23- Sorah Al-Mu'minoon ( The Believers )24- Sorah An-Noor ( The Light )
25- Sorah Al-Furqan (The Criterion )26- Sorah Ash-Shuara ( The Poets )
27- Sorah An-Naml (The Ants )28- Sorah Al-Qasas ( The Stories )
29- Sorah Al-Ankaboot ( The Spider )30- Sorah Ar-Room ( The Romans )
31- Sorah Luqman32- Sorah As-Sajdah ( The Prostration )
33- Sorah Al-Ahzab ( The Combined Forces )34- Sorah Saba ( Sheba )
35- Sorah Fatir ( The Orignator )36- Sorah Ya-seen
37- Sorah As-Saaffat ( Those Ranges in Ranks )38- Sorah Sad ( The Letter Sad )
39- Sorah Az-Zumar ( The Groups )40- Sorah Ghafir ( The Forgiver God )
41- Sorah Fussilat ( Explained in Detail )42- Sorah Ash-Shura (Consultation )
43- Sorah Az-Zukhruf ( The Gold Adornment )44- Sorah Ad-Dukhan ( The Smoke )
45- Sorah Al-Jathiya ( Crouching )46- Sorah Al-Ahqaf ( The Curved Sand-hills )
47- Sorah Muhammad48- Sorah Al-Fath ( The Victory )
49- Sorah Al-Hujurat ( The Dwellings )50- Sorah Qaf ( The Letter Qaf )
51- Sorah Adh-Dhariyat ( The Wind that Scatter )52- Sorah At-Tur ( The Mount )
53- Sorah An-Najm ( The Star )54- Sorah Al-Qamar ( The Moon )
55- Sorah Ar-Rahman ( The Most Graciouse )56- Sorah Al-Waqi'ah ( The Event )
57- Sorah Al-Hadid ( The Iron )58- Sorah Al-Mujadilah ( She That Disputeth )
59- Sorah Al-Hashr ( The Gathering )60- Sorah Al-Mumtahanah ( The Woman to be examined )
61- Sorah As-Saff ( The Row )62- Sorah Al-Jumu'ah ( Friday )
63- Sorah Al-Munafiqoon ( The Hypocrites )64- Sorah At-Taghabun ( Mutual Loss & Gain )
65- Sorah At-Talaq ( The Divorce )66- Sorah At-Tahrim ( The Prohibition )
67- Sorah Al-Mulk ( Dominion )68- Sorah Al-Qalam ( The Pen )
69- Sorah Al-Haaqqah ( The Inevitable )70- Sorah Al-Ma'arij (The Ways of Ascent )
71- Sorah Nooh72- Sorah Al-Jinn ( The Jinn )
73- Sorah Al-Muzzammil (The One wrapped in Garments)74- Sorah Al-Muddaththir ( The One Enveloped )
75- Sorah Al-Qiyamah ( The Resurrection )76- Sorah Al-Insan ( Man )
77- Sorah Al-Mursalat ( Those sent forth )78- Sorah An-Naba' ( The Great News )
79- Sorah An-Nazi'at ( Those who Pull Out )80- Sorah Abasa ( He frowned )
81- Sorah At-Takwir ( The Overthrowing )82- Sorah Al-Infitar ( The Cleaving )
83- Sorah Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud)84- Sorah Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder)
85- Sorah Al-Burooj ( The Big Stars )86- Sorah At-Tariq ( The Night-Comer )
87- Sorah Al-A'la ( The Most High )88- Sorah Al-Ghashiya ( The Overwhelming )
89- Sorah Al-Fajr ( The Dawn )90- Sorah Al-Balad ( The City )
91- Sorah Ash-Shams ( The Sun )92- Sorah Al-Layl ( The Night )
93- Sorah Ad-Dhuha ( The Forenoon )94- Sorah As-Sharh ( The Opening Forth)
95- Sorah At-Tin ( The Fig )96- Sorah Al-'alaq ( The Clot )
97- Sorah Al-Qadr ( The Night of Decree )98- Sorah Al-Bayyinah ( The Clear Evidence )
99- Sorah Az-Zalzalah ( The Earthquake )100- Sorah Al-'adiyat ( Those That Run )
101- Sorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour )102- Sorah At-Takathur ( The piling Up )
103- Sorah Al-Asr ( The Time )104- Sorah Al-Humazah ( The Slanderer )
105- Sorah Al-Fil ( The Elephant )106- Sorah Quraish
107- Sorah Al-Ma'un ( Small Kindnesses )108- Sorah Al-Kauther ( A River in Paradise)
109- Sorah Al-Kafiroon ( The Disbelievers )110- Sorah An-Nasr ( The Help )
111- Sorah Al-Masad ( The Palm Fibre )112- Sorah Al-Ikhlas ( Sincerity )
113- Sorah Al-Falaq ( The Daybreak )114- Sorah An-Nas ( Mankind )

Random Books

 • al-´Aqîdah al-Wâsitiyyahinnehåll: Den berömde Sheikh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah redogör i detta verk för ett flertal av Ahl-us-Sunnahs trosuppfattningar och ståndpunkter. Med bevis ur Boken och Sunnah visar han tydligt villfarelsen hos sekter som Jahmiyyah, Mushabbihah, Qadariyyah, Jabriyyah, Murji’ah, Wa’îdiyyah, Harûriyyah, Mu’tazilah, Rawâfidh och Khawârij. I bokens avslutande kapitel upplyser han om plikten att följa Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ’aleihi wa sallam) och föregångarnas väg.

  Source : http://www.islamhouse.com/p/196581

  Download :al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah

 • aI´tiqâd A’immah Ahl-il-Hadîth [Hadîth-Imâmernas troslära]innehåll: Håll fast vid er kännedom – må Allâh förbarma Sig över oss och er – att Ahl-ul-Hadîths, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, metodik är grundad på att tro på Allâh, Hans änglar, Skrifter, sändebud och acceptera det som Allâhs (ta´âlâ) Bok har sagt och det som autentiskt har rapporterats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

  Source : http://www.islamhouse.com/p/204095

  Download :aI´tiqâd A’immah Ahl-il-Hadîth [Hadîth-Imâmernas troslära]

 • 40 Hadith av Imam an-Nawawi-

  Source : http://www.islamhouse.com/p/330849

  Download :40 Hadith av Imam an-Nawawi

 • Ahkâm-ut-Tahârah [Reningens domar]innehåll: Shaykh bin ´Uthaymîn går i denna bok punktvis igenom renlighetens domar och utföranden. Till detta ämne tillhör frågor som tvagning, bad och Tayammum. Dessutom finns en mängd fotnoter kring ämnet med rapporteringar från Profeten (sallâ Allâhu aleihi wa sallam), Sahâbah, Salaf, Sahîh al-Bukhari & al-Muslim etc.

  Source : http://www.islamhouse.com/p/204119

  Download :Ahkâm-ut-Tahârah [Reningens domar]

 • Fastan i månaden Ramadâninnehåll: En utmärkt bok som i korthet tar upp olika aspekter förpliktelser och fördelar kring fastemånaden. Bland annat förklaras de två kategorier som ogiltigör en persons fasta, likaså vad som inte ogiltiggör fastan Innehåller även andra ämnen som t.ex; I’tiqâf, frivillig fasta, månadens nattböner, Zakât-ul-Fitr.

  Source : http://www.islamhouse.com/p/204070

  Download :Fastan i månaden Ramadân

Choose language

Choose Sorah

Random Books

Choose tafseer

Participate