Noble Quran » Svenska

1- Sorah Al-Fatihah ( The Opening )2- Sorah Al-Baqarah ( The Cow )
3- Sorah Al-Imran ( The Famiy of Imran )4- Sorah An-Nisa ( The Women )
5- Sorah Al-Maidah ( The Table spread with Food )6- Sorah Al-An'am ( The Cattle )
7- Sorah Al-A'raf (The Heights )8- Sorah Al-Anfal ( The Spoils of War )
9- Sorah At-Taubah ( The Repentance )10- Sorah Yunus ( Jonah )
11- Sorah Hud12- Sorah Yusuf (Joseph )
13- Sorah Ar-Ra'd ( The Thunder )14- Sorah Ibrahim ( Abraham )
15- Sorah Al-Hijr ( The Rocky Tract )16- Sorah An-Nahl ( The Bees )
17- Sorah Al-Isra ( The Night Journey )18- Sorah Al-Kahf ( The Cave )
19- Sorah Maryam ( Mary )20- Sorah Taha
21- Sorah Al-Anbiya ( The Prophets )22- Sorah Al-Hajj ( The Pilgrimage )
23- Sorah Al-Mu'minoon ( The Believers )24- Sorah An-Noor ( The Light )
25- Sorah Al-Furqan (The Criterion )26- Sorah Ash-Shuara ( The Poets )
27- Sorah An-Naml (The Ants )28- Sorah Al-Qasas ( The Stories )
29- Sorah Al-Ankaboot ( The Spider )30- Sorah Ar-Room ( The Romans )
31- Sorah Luqman32- Sorah As-Sajdah ( The Prostration )
33- Sorah Al-Ahzab ( The Combined Forces )34- Sorah Saba ( Sheba )
35- Sorah Fatir ( The Orignator )36- Sorah Ya-seen
37- Sorah As-Saaffat ( Those Ranges in Ranks )38- Sorah Sad ( The Letter Sad )
39- Sorah Az-Zumar ( The Groups )40- Sorah Ghafir ( The Forgiver God )
41- Sorah Fussilat ( Explained in Detail )42- Sorah Ash-Shura (Consultation )
43- Sorah Az-Zukhruf ( The Gold Adornment )44- Sorah Ad-Dukhan ( The Smoke )
45- Sorah Al-Jathiya ( Crouching )46- Sorah Al-Ahqaf ( The Curved Sand-hills )
47- Sorah Muhammad48- Sorah Al-Fath ( The Victory )
49- Sorah Al-Hujurat ( The Dwellings )50- Sorah Qaf ( The Letter Qaf )
51- Sorah Adh-Dhariyat ( The Wind that Scatter )52- Sorah At-Tur ( The Mount )
53- Sorah An-Najm ( The Star )54- Sorah Al-Qamar ( The Moon )
55- Sorah Ar-Rahman ( The Most Graciouse )56- Sorah Al-Waqi'ah ( The Event )
57- Sorah Al-Hadid ( The Iron )58- Sorah Al-Mujadilah ( She That Disputeth )
59- Sorah Al-Hashr ( The Gathering )60- Sorah Al-Mumtahanah ( The Woman to be examined )
61- Sorah As-Saff ( The Row )62- Sorah Al-Jumu'ah ( Friday )
63- Sorah Al-Munafiqoon ( The Hypocrites )64- Sorah At-Taghabun ( Mutual Loss & Gain )
65- Sorah At-Talaq ( The Divorce )66- Sorah At-Tahrim ( The Prohibition )
67- Sorah Al-Mulk ( Dominion )68- Sorah Al-Qalam ( The Pen )
69- Sorah Al-Haaqqah ( The Inevitable )70- Sorah Al-Ma'arij (The Ways of Ascent )
71- Sorah Nooh72- Sorah Al-Jinn ( The Jinn )
73- Sorah Al-Muzzammil (The One wrapped in Garments)74- Sorah Al-Muddaththir ( The One Enveloped )
75- Sorah Al-Qiyamah ( The Resurrection )76- Sorah Al-Insan ( Man )
77- Sorah Al-Mursalat ( Those sent forth )78- Sorah An-Naba' ( The Great News )
79- Sorah An-Nazi'at ( Those who Pull Out )80- Sorah Abasa ( He frowned )
81- Sorah At-Takwir ( The Overthrowing )82- Sorah Al-Infitar ( The Cleaving )
83- Sorah Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud)84- Sorah Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder)
85- Sorah Al-Burooj ( The Big Stars )86- Sorah At-Tariq ( The Night-Comer )
87- Sorah Al-A'la ( The Most High )88- Sorah Al-Ghashiya ( The Overwhelming )
89- Sorah Al-Fajr ( The Dawn )90- Sorah Al-Balad ( The City )
91- Sorah Ash-Shams ( The Sun )92- Sorah Al-Layl ( The Night )
93- Sorah Ad-Dhuha ( The Forenoon )94- Sorah As-Sharh ( The Opening Forth)
95- Sorah At-Tin ( The Fig )96- Sorah Al-'alaq ( The Clot )
97- Sorah Al-Qadr ( The Night of Decree )98- Sorah Al-Bayyinah ( The Clear Evidence )
99- Sorah Az-Zalzalah ( The Earthquake )100- Sorah Al-'adiyat ( Those That Run )
101- Sorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour )102- Sorah At-Takathur ( The piling Up )
103- Sorah Al-Asr ( The Time )104- Sorah Al-Humazah ( The Slanderer )
105- Sorah Al-Fil ( The Elephant )106- Sorah Quraish
107- Sorah Al-Ma'un ( Small Kindnesses )108- Sorah Al-Kauther ( A River in Paradise)
109- Sorah Al-Kafiroon ( The Disbelievers )110- Sorah An-Nasr ( The Help )
111- Sorah Al-Masad ( The Palm Fibre )112- Sorah Al-Ikhlas ( Sincerity )
113- Sorah Al-Falaq ( The Daybreak )114- Sorah An-Nas ( Mankind )

Random Books

 • ar-Radd ´alâ al-Ahbâsh [Avfärdandet av al-Ahbâsh]innehåll: Innan jag börjar svara på denna fråga ska jag lugna alla muslimer, de närvarande och de frånvarande, männen och kvinnorna, att Allâh (tabâraka wa ta´âlâ) är fri från alla platser. När man nämner platsen avses det som inte existerade och därefter skapade Allâh (´azza wa djall) och skapade en plats till alla dessa skapelser av människor, djinner och änglar. Men ordet dessa människor nämner, och de är kända hos kunskapens folk för att uppväcka en dålig Sunnah, hämtad av retorikens kunskap som bygger på förståndet...

  Source : http://www.islamhouse.com/p/204091

  Download :ar-Radd ´alâ al-Ahbâsh [Avfärdandet av al-Ahbâsh]

 • Detta Är Er Mohammad (Frid vare med honom)-

  Source : http://www.islamhouse.com/p/330859

  Download :Detta Är Er Mohammad (Frid vare med honom)

 • aI´tiqâd A’immah Ahl-il-Hadîth [Hadîth-Imâmernas troslära]innehåll: Håll fast vid er kännedom – må Allâh förbarma Sig över oss och er – att Ahl-ul-Hadîths, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, metodik är grundad på att tro på Allâh, Hans änglar, Skrifter, sändebud och acceptera det som Allâhs (ta´âlâ) Bok har sagt och det som autentiskt har rapporterats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

  Source : http://www.islamhouse.com/p/204095

  Download :aI´tiqâd A’immah Ahl-il-Hadîth [Hadîth-Imâmernas troslära]

 • Sharh Nawâqidh-il-Islâm [Förklaring till de faktorer som nollställer Islâm]innehåll: Tio faktorer nollställer ens Islâm – Nollställande faktorer är upphävande faktorer. Exempel på det är faktorer som nollställer tvagningen. Ett annat namn är ”avfallsfaktorer” eller ”typer på avfall”. Kunskap om dessa faktorer är oerhört viktig för en Muslim så att han kan undvika dem och hålla sig borta från dem. Om en Muslim inte har kunskap om dem, finns det risk att han faller i någon av dem.

  Source : http://www.islamhouse.com/p/204099

  Download :Sharh Nawâqidh-il-Islâm [Förklaring till de faktorer som nollställer Islâm]

 • Lum´at-ul-I´tiqâdnnehåll: Ibn Qudâmah al-Maqdisis bok som skänker glänsande klarhet i Ahlus-Sunnahs förhållande till grundläggande principer inom Islam. Med slående korthet och precision släcker Imamen ljuset för de innovatörer som på vilseledande och falska grunder följer en annan väg än den Salaf var på. De avslutande kapitlen tar upp ämnen som hur man skall förhålla sig till det som hände mellan Följeslagarna, makthavarnas rätt över medborgarna, förhållandet till innovatörer.

  Source : http://www.islamhouse.com/p/204074

  Download :Lum´at-ul-I´tiqâd

Choose language

Choose Sorah

Random Books

Choose tafseer

Participate